//

TEKSTEN ER HENTET FRA SALGSBROSJYREN SOM BLE LAGET DA KATTEM PROSJEKTET BLE LAGT UT FOR SALG, CA 1975

BELIGGENHET
Boligområdet Kattem/Oust ligger 1 km sydvest for Heimdal sentrum og jernbanestasjon, syd for Ringvålvegen og vest for gamle riksveg 50. Det ligger på et platå som haller svakt mot syd og vender mot Vassfjellet og jordbruksområdene ned mot Gulosen. Avstand til Trondheim sentrum er 11 – 12 km.

GENERALPLAN
Generalplanen for Trondheim av 1967 fastlegger i hovedtrekk arealbruken og boligbyggingen i Trondheim fram til 1980. En vesentlig del av byggingen i denne perioden vil skje i Heimdalsområdet sør for byen. Kattem (Oust er den sydvestligste av de planlagte bydeler på Heimdal. Området vil få sitt eget senter og sine egne felles anlegg og servicefunksjoner. I generalplanen er det avsatt arealer til industriformål på Hegstadmyra og den sydlige del av Heimdalsplatået, og til kontor- og ervervsformål på Rostenområdet. I rimelig avstand fra Kattem Oust vil det derfor kunne bli et visst tilbud av arbeidsplasser.

DISPOSISJONSPLAN
Den vedtatte disposisjonsplan for Kattem/Oust forutsetter at bydelen utbygges med 1400 boliger av forskjellige typer. Bydelen vil utgjøre en del av en ungdomsskolekrets, og vil få sitt eget, sentralt beliggende bydelssenter. Området er delt opp i 6 mindre boligfelt, hver med 200-300 boliger. Mellom boligfeltene vil det bli anlagt grøntarealer og turveger med forbindelse til skoler, lekearealer, indre og ytre friområder. Disposisjonsplanen bygger i hovedsak på at kjøre- og gangtrafikk er skilt fra hverandre. Ved skolen på Åsheim er det tenkt bygget en offentlig idrettsplass. Arbeidet med planene for bydelssenteret er ikke avsluttet, men planleggerne har bl.a. tenkt seg følgende virksomheter i dette: dagligvarebutikk, postkontor, bankfilial, vaktmesterkontor, teknisk servicesentral og varmesentral. I reguleringsplanen for senteret er det dessuten reservert areal for barneskole, kombinert yrkesskole og gymnas, samt areal for helse- og sosialtjeneste. Ved krysset Sentervegen – den nye Kongsvegen er det regulert areal for bensin- og servicestasjon. Daginstitusjoner for barn vil kunne bygges i nær tilknytning til boligfeltene. Det skal opparbeides et ballfelt nord for boligfelt D og et syd for Lisbeth Nypans veg. Dalene på begge sider av boligfelt B kan benyttes til leke- og turområder for barn og voksne.

UTBYGGINGS- OG DRIFTSFORM
Utbyggingen av boligområdet forestås av Trondheim og Omegn Boligbyggelag – (TOBB). Utbyggingsavdelingen for Kattem Oust – TOBB står for det daglige arbeidet med prosjektledelse og prosjektering. TOBB kontorstifter de respektive borettslag, og fordeler leilighetene til sine medlemmer.

USTMYRA BORETTSLAG
Borettslagets tomt utgjør vel 37 dekar som det etter hvert vil bli bygget 188 leiligheter på. Herav er 55 leiligheter i én- og to-etasjes rekkehus, 10 leiligheter i en- og to-etasjes altan-gangshus og 123 leiligheter i tre- og fire-etasjes blokker, slik som vist på situasjonsplanen. 110 av leilighetene har bakkekontakt med egen inngang. De øvrige 78 leiligheter har inngang fra etasjekorridor, trapp eller altan-gang. Byggearbeidene startet vinteren 1976, og vi regner med at første innflytting vil finne sted april 1977 og med regelmessige innflyttinger fram til juli 1978. Ustmyra Borettslag er kontorstiftet og registrert i Handelsregisteret 13.5.1976. TOBB eier de nødvendige 3 andeler, og TOBBs styre er borettslagets styre inntil leilighetene er ferdige, tatt i bruk og formelt overtatt av de som bor der. Når byggeregnskapet er avsluttet og byggelånene erstattet med lån i Husbanken, utjevningslån, vil leieboerne på ekstraordinær generalforsamling bli invitert til å treffe vedtak om å tegne det nødvendige antall andeler i borettslaget og samtidig innløse TOBBs nåværende andelskapital. På samme generalforsamling – som TOBB vil innkalle til – skal borettslaget velge sine tillitsmenn. De vedtekter som gjelder for borettslaget, bygger på borettsloven. Borettslaget er et andelslag og en selvstendig juridisk person. TOBB er uoppsigelig forretningsfører.

UTJEVNINGSLÅN
Ustmyra Borettslag finansieres ved lån i Den Norske Stats Husbank og egenkapital (innskudd) fra beboerne. Lånet i Husbanken er utjevningslån. Prinsippet for denne låneformen er at man de første år etter innflytting ikke betaler renter og avdrag fullt ut, men etter en betalingsprosent som fastlegges av myndighetene, og som er lavere enn den ordinære rentesats. Ordinær rentesats i Husbanken er for tiden 5,5%. Det som dermed betales for lite, legges til lånet som negativt avdrag, og det betyr at borettslagets gjeld til Husbanken øker tilsvarende. Betalingsprosenten fastsettes for hvert år, og reelle avdrag kan først betales fra det tidspunkt betalingsprosenten kommer over den ordinære renten i Husbanken.

KOMMUNIKASJONER
Ustmyra Borettslag er tredje utbyggingsetappe og ligger syd for Ringvålvegen og Asheim-skolene. Det avgrenses mot øst av friarealer og Åsheim Borettslag, og mot vest av småhusbebyggelsen ved Kongsvegen. Boligfeltet avgrenses mot sør av reserved areal for skoleformål og Lisbeth Nypans veg som gir adkomst til området. Kjøreadkomst til området skjer via Kattemskogen som fører opp fra gamle riksveg 50 (Heimdalsvegen) syd for Heimdal sentrum. Fremtidig hovedforbindelse fra Trondheim sentrum blir via E6, Ytre Ringveg med Bjørndalsbrua, den nye Kongsvegen som er under bygging nordfra og Lisbeth Nypans veg. Kjøretrafikk inn i boligfeltet foregår på kjellerplan i overbygde kjøre- og parkeringsgater. Kollektivtrafikken vil bli avviklet med buss. Trondheim Trafikkselskap har planlagt bussrute til Kattem/Oust på nåværende Kongsveg, som i området ved Ringvålvegen vil bli reservert for busstrafikk. Bussruta vil videre gå vest for boligfelt F, på Lisbeth Nypans veg og Kattemskogen. Også Jernbanen arbeider med sitt trafikkopplegg for etter hvert å kunne gi bedre tilbud i lokaltrafikken. Det er i dag stoppested på Heimdal stasjon. Inntil permanent bussrute blir etablert på ovennevnte trasé, har Trondheim Trafikkselskap fra årsskiftet 1975/76 bussrute over Heimdal sentrum og Kattemskogen til rundkjøring i sørenden av denne. I 1977 vil det være heldagsruter fra Kattem til Trondheim sentrum og det vil være ekspressbuss i rushtidene fra Kattem til Tunga og Lade.

Turvegene gir forbindelse nordvestover til Leinstrandmarka som ligger ca. 1 km unna.

Gang-og sykkelvegene vil gi direkte og planfri forbindelse fra boligfeltet til barne- og ungdomsskolene på Åsheim, Heimdal sentrum og senere også forbindelse til bydeissenteret for Kattem/Oust.

BOLIGFELTET
Situasjonsplanen av Ustmyra Borettslag viser boligbebyggelsen med rød farge. Med grå farge er vist kjøreveger og utendørs parkeringsplasser. De overbygde kjøregatene og parkeringsplassene er vist med grå farge på situasjonskartets kjellerplan. All bilparkering må skje på disse plassene. I parkeringskjellerne, som gir plass for ca. 160 biler, må det betales månedlig leie. Egen leiekontrakt må opprettes for dette. Gang- og sykkelvegnettet er vist med organge og gul farge. Det er forbudt å trafikkere disse vegene med motorkjøretøy. Unntak gjelder bare for nødtrafikk, vedlikeholdstrafikk og eventuelle dispensasjoner for bevegelseshemmede. Både kjøre- og gangveger blir levert asfaltert eller med betongoverflate. Grøntarealene som er vist på planen, blir levert opparbeidet og tilsådd. Gågatene mellom husene er reservert for gangtrafikk.

FELLESANLEGG
Innen borettslaget er det følgende fellesrom og felles anlegg som alle har del i: Felles vaskerom og tørkerom ligger i henholdsvis 1. etasje og kjeller ved fellestrapp i tre- og fireetasjes husene. Fellesinngangene er vist med pil på situasjonsplanen. Disse rommene er tilgjengelige for alle borettshavere i området. Utvendige tørkeplasser vil bli opparbeidet.

Kjølerom. Alle leilighetene får et låsbart skap i felles kjølerom for oppbevaring av matvarer. Disponible rom ved fellestrapp i B3 og B4. Disse rommene kan f.eks. brukes til lekerom, oppholdsrom og/eller møterom til foreningsvirksomhet, studieringer, bridge, TV-rom eller andre formål som borettshaverne måtte bli enige om. Hjørnerom i 1. etasje i de to altan-gangshusene er vist med stor pil på situasjonsplanen. Dette er relativt store rom på ca. 110 m2. Hjørnerommene kan tas i bruk av beboerne/borettslaget til ønskelige virksomheter, f.eks. rom for vaktmester, verksted, fritidslokale, møterom for borettslaget, foreninger e.l. Det kan eventuelt bli utleie av slike rom til kommunens fritidskontor, andre kommunale virksomheter for beboerne eller til mindre forretnings- eller håndverksvirksomhet. I forbindelse med hjørnerommene er det disponible kjellerlokaler.

BOLIGENE
Når det gjelder boligtypene, viser vi til plantegningene hvor leieareal, innskudd og husleie er oppgitt samt opplysninger om birom og utstyr til den enkelte bolig. Vegger og tak blir malt hvite mens trapp, dørkarmer og listverk blir utført i lakkert tre. Vegger på bad trekkes med vinyltapet. Gulv på bad belegges med vinyl, mens alle øvrige gulv blir belagt med vinyl på skum, vinyl på filt eller nålefilt. Boligene blir levert med Star kjøkken- og skapinnredning, fabrikkens standardbetegnelser er påført planene. Kjøkkenet leveres med oppvaskbenk i rustfritt stål, arbeidsbenk av lakkert furu, benkeskap, overskap og kjøkkenventilator. Planene viser dessuten plasseringsmuligheter for komfyr, kjøleskap og vaskemaskin, men dette utstyret blir ikke levert. De oppgitte mål på vinduer angir utvendig karmmål for vinduer som tildels har tett brystningsfelt og overfelt. Balkongene utstyres med sittebenk og hengslet sjalusidør, utført i tre.

Bydelen vil få et sentralt beliggende fyringsanlegg som skaffer varmtvann til såvel forbruk som oppvarming. Leilighetene vil få radiatorer i samtlige oppholdsrom. Ventilasjon av boligene skjer ved frisklufttilførsel gjennom spalteventiler i vinduenes overkarm. Det er mekanisk avtrekk fra kjøkken (ventilatorhette over komfyr), bad, wc og vaskerom. Avtrekksluften fra leilighetene suges ut i de overdekkede kjøre- og parkeringsgatene. R1, rekkehuset i en etasje, er forsøkt tilrettelagt slik at det ved mindre tilpasninger skal kunne brukes av bevegelseshemmede. Generelt tas det forbehold om rett til endringer uten nærmere orientering.

HUSLEIE
Husleie blir å betale forskuddsvis den 1. i hver måned over bankgiro. Husleiekontrakt blir a opprette på TOBBs kontor, som ordner alle formalia. I bygg finansiert av Husbanken, er det innført bostøtteordning til familier med barn, alderstrygdede og uføre. TOSSs kontor gir nærmere opplysninger om denne støtteordning. Det tas forbehold om økning av de innskudd og husleier som er oppgitt i denne brosjyre dersom byggeregnskapet ved avslutning og konvertering av byggelånene betinger dette.

VEDLIKEHOLD
Offentlige kjøreveger for biltrafikk, samt hovedgangveger vedlikeholdes og brøytes av det offentlige. Tomteområdet som tilhører borettslaget, samt interne veger og gangveger vedlikeholdes av borettslaget. Borettslaget er også forpliktet til å delta i vedlikeholdet av områder og anlegg som er felles for flere borettslag. Borettslaget sørger forøvrig for alt utvendig vedlikehold, mens alt innvendig vedlikehold i leiligheten med tilhørende utstyr som servanter, fast innredning etc. påhviler den enkelte borettshaver. Borettshavere som har egen hageparsell, må selv sørge for vedlikehold av denne.